Umhverfisstefna HSÍ


Stjórnendur HSÍ leggja áherslu á að sambandið gæti að hlutverki sínu sem ábyrgur aðili í samfélaginu. Hluti af því er að tryggja að sambandið umgangist umhverfi sitt af virðingu og umhyggju og því hafa þeir einsett sér að:

 1. Tryggja starfsmönnum heilsusamleg og örugg starfsskilyrði.
 2. Velja við innkaup á vöru og þjónustu umhverfisvæna, umhverfismerkta og/eða endurunna vöru þar sem því verður við komið.
 3. Vinna með umhverfisvottuðum birgjum sem draga úr myndun úrgangs og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu hans.
 4. Halda orkunotkun í lágmarki og leitast við að draga úr mengun í starfsemi sambandins.
 5. Senda ónýtan rafeindabúnað og rafhlöður í förgun.
 6. Hvetja til endurvinnslu pappírs.
 7. Hvetja til flokkunar á rusli.
 8. Vinna með allar ábendingar og atvik sem gætu hafa valdið mengun í ábendingarkerfi svo nýta megi þær upplýsingar til markvissra forvarna.
 9. Að draga úr pappírsnotkun í starfsemi félagsins, m.a. með því að nota pappírslaus viðskipti þar sem það er mögulegt.
 10. Miðla upplýsingum og fræðslu til starfsmanna.
 11. Tryggja að öllum lagakröfum á sviði umhverfismála sé fullnægt og settar séu strangari kröfur þar sem við á.

Ábyrgð
Uppbygging, framkvæmd og viðhald stefnunnar er á ábyrgð eftirtalinna aðila:

 • Formaður HSÍ ber ábyrgð á stefnu þessari
 • Stjórn sambandsins staðfestir stefnuna að lágmarki annað hvert haust
 • Endurskoðun
 • Stefna þessi er endurskoðuð að lágmarki annað hvert haust af stjórn HSÍ. Niðurstöður endurskoðunarinnar eru skjalaðar í fundargerð stjórnar. Endurskoðun getur þó átt sér stað oftar eða eins og þurfa þykir í takti við breytingar á hverju sinni.